Cursos disponibles

  Curs per als alumnes que preparen la prova d'accés a grau mitjà al consell comarcal del moianès.

  Lloc on els professors/es penjaran el que s'hagi treballat a cada classe per tal que pugueu fer-ne un bon seguiment.

  Informació general del curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys i de la prova per a majors de 45 anys.

  Informació general del curs de preparació per a la prova d'accés a grau superior.

  Curs de preparació per a la prova d'accés a Grau Mitjà (totes les assignatures, exceptuant llengua estrangera)

  Curs de preparació per la prova lliure per l'obtenció del Graduat en ESO (informació general de la prova, àmbit social, àmbit científic, català i castellà intermedi)

  Curs de preparació de les Proves d'Aptitud Personal, necessàries per tots aquells que vulguin accedir al grau d'Educació Infantil o Educació Primària de les universitats públiques i privades de Catalunya. Conté els continguts de la competència logicomatemàtica i els continguts complementaris i específics de la competència comunicativa i de raonament crític.


  Informació general sobre el curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat PAU.

  Els continguts d'aquest curs serveixen com a base inicial per a preparar la prova de català de les proves d'accés a grau superior, universitat i graduat en ESO. Els materials d’aquest curs es complementen amb el curs de llengua catalana que s’ha preparat específicament per a cada prova, en funció de la dificultat de la prova i dels continguts que s’avaluen a la mateixa, i que s'han de treballar després de realitzar el curs inicial.

  Los contenidos de estos cursos sirven como base inicial para preparar la prueba de castellano de las pruebas de acceso a grado superior, universidad y graduado en ESO. Los materiales de este curso se complementan con el curso de lengua castellana que se ha preparado específicamente para cada prueba, en función de la dificultad de la prueba y de los contenidos que se evaluan en la misma, y que se tiene que trabajar una vez se ha trabajado el curso de castellano inicial.

  Els continguts d'aquest curs serveixen com a base inicial per a preparar la prova d’anglès de les proves d'accés a formació professional, universitat i graduat en ESO. Els materials d’aquest curs es complementen amb el curs de nivell intermedi que s’ha preparat específicament per a cada prova, en funció de la dificultat de la prova i dels continguts que s’avaluen a la mateixa.

  Assignatura de català de la fase general de les PAUM25 i de les PAUM45.

  Continuació del curs de català inicial.

  Asignatura de lengua castellana de la fase general de las PAUM25 i de les PAUM45.

  Continuación del curso de nivel inicial

  Assignatura Anglès, nivell intermedi (llengua estrangera de la fase general de les PAUM25). Continuació del curs d'anglès inicial.

  Assignatura de comentari de text (català i castellà) de la fase general de les PAUM25 i de les PAUM45

  Assignatura Francès (llengua estrangera de la fase general de les PAUM25)

  Assignatura Geografia de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Història contemporània de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Història de l'art de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Literatura de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Economia de l'empresa de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Estadística de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Dibuix tècnic de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Física de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Biologia de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Matemàtiques de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura Química de la fase específica de la PAUM25

  Assignatura de català de la part comuna de les PAGS. 

  Continuació del curs de català inicial.


  Asignatura de lengua castellana de la fase general de las PAGS. 

  Continuación del curso de nivel inicial


  Assignatura Anglès, nivell intermedi (llengua estrangera de la part comuna de les PAGS). Continuació del curs d'anglès inicial.

  Assignatura Francès (llengua estrangera de la part comuna de les PAGS)

  Assignatura Matemàtiques de la part comuna de les PAGS.

  Assignatura Psicologia i sociologia de la part específica de la PAGS

  Assignatura Geografia de la part específica de la PAGS

  Assignatura Economia de l'empresa de la part específica de la PAGS

  Assignatura Tecnologia industrial de la part específica de la PAGS

  Assignatura Dibuix tècnic de la part específica de la PAGS

  Ampliació de l'assignatura de dibuix tècnic per preparar la part específica de la PAGS d'arts plàstiques i disseny

  Assignatura Física de la part específica de la PAGS

  Assignatura Ciències de la terra i el medi ambient de la part específica de la PAGS

  Assignatura Biologia de la part específica de la PAGS

  Assignatura Educació Física de la part específica de la PAGS

  Assignatura Química de la fase específica de PAGS

  Assignatura Francès (llengua estrangera de la part comunicativa de les PAGM)

  Assignatura Anglès, nivell intermedi (llengua estrangera de la part comunicativa de les PAGM). Continuació del curs d'anglès inicial.

  Assignatura Francès (llengua estrangera de la prova lliure Graduat ESO)

  Assignatura Anglès nivell intermedi (llengua estrangera de l'àmbit de comunicació del GESO). Continuació del curs d'anglès inicial.

  Curs de filosofia per a la preparació de la prova d'accés a la universitat

  Assignatura de CTMA per a les PAU

  Assignatura de química de la PAU

  Assignatura de biologia de la PAU

  Assignatura de matemàtiques aplicades a ciències socials de la PAU

  Assignatura de matemàtiques de la PAU

  Assignatura de llengua castellana de la PAU

  Assignatura de llengua catalana de la PAU

  Assignatura d'anglès de la PAU

  Assignatura de Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci de la PAU

  Curso de preparación para la prueba de acceso a Grado Medio (todas las asignaturas, exceptuando lengua estrangera)

  Asignatura Inglés (lengua extranjera de la fase general de las PAUM25)

  Asignatura Francés (lengua extranjera de la fase general de las PAUM25)

  Asignatura Dibujo Técnico de la fase específica de las PAUM25

  Asignatura Física de la fase específica de la PAUM25

  Asignatura Matemáticas de la fase específica de las PAUM25


  Asignatura Filosofia de la fase específica de la PAUM25


  Asignatura Química de la fase específica de las PAUM25

  Asignatura Estadística de la fase específica de las PAUM25


  Asignatura Biología de la fase específica de las PAUM25

  Asignatura de Economía de la Empresa de la fase específica de las PAUM25

  Asignatura Historia contemporánea de la fase específica de las PAUM25

  Asignatura Geografía de la fase específica de las PAUM25

  Assignatura Matemàtiques de la fase específica de las PAUM25

  Asignatura de Lengua castellana y literatura de la parte común de la prueba de acceso a grado superior (Aragón)

  Curs obert a tots els alumnes de cursos per preparar les proves d'aptitud personal (PAP) en modalitat tutoritzada. Hi trobareu la Pissarra Virtual per a realitzar classes online utilitzant aquesta aplicació.

  Curs obert a tots els alumnes de cursos d'accés a la universitat (PAU) en modalitat tutoritzada. Hi trobareu la Pissarra Virtual per a realitzar classes online utilitzant aquesta aplicació.

  Curs obert a tots els alumnes de cursos d'accés a la universitat per a majors de 25 anys fase comuna i majors de 45 anys en modalitat tutoritzada. Hi trobareu la Pissarra Virtual per a realitzar classes online utilitzant aquesta aplicació.

  Curs obert a tots els alumnes de cursos d'accés a la universitat per a majors de 25 anys fase específica en modalitat tutoritzada. Hi trobareu la Pissarra Virtual per a realitzar classes online utilitzant aquesta aplicació.

  Curs obert a tots els alumnes de cursos d'accés a grau superior en modalitat tutoritzada. Hi trobareu la Pissarra Virtual per a realitzar classes online utilitzant aquesta aplicació.

  Curs obert a tots els alumnes de cursos d'accés a grau mitjà en modalitat tutoritzada. Hi trobareu la Pissarra Virtual per a realitzar classes online utilitzant aquesta aplicació.

  Curs obert a tots els alumnes que preparen l'obtenció del graduat en ESO en modalitat tutoritzada. Hi trobareu la Pissarra Virtual per a realitzar classes online utilitzant aquesta aplicació.

  Curso con contenidos de muestra de los cursos de acceso a la universidad, formación profesional y obtención del graduado en ESO.

  Curs amb continguts de mostra dels cursos d'accés a universitat, formació professional i obtenció del graduat en ESO

  Continguts complementaris pels cursos d'alemany

  Aquest curs està obert a tots els usuaris. Conté Tests orientatius per a comprobar el nivell de l'alumne, en diferents idiomes, abans de l'inici del curs.

  Si no teniu usuari d'Aurea7, utilitzeu l'usuari test, i la contrasenya Test_1234, per entrar a realitzar els qüestionaris. 

  Curs per a preparar l'examen per obtenir el certificat del nivell C1 de català.

  Curs per a preparar l'examen per obtenir el certificat del nivell C2 de català.

  El nivell B1 MCER (Marc comú europeu de referència) de francès és un estadi intermedi en l'aprenentatge de la llengua francesa. Superar el nivell B1 condueix l'alumne a un estadi d'expressió i comprensió tant a nivell escrit com oral, que el capacita per comunicar-se sense dificultat sobre un espectre ampli de temes generals en una varietat ressenyable de contextos. Aquest nivell constitueix un curs d'avanç i maduració dels continguts del nivell bàsic (A2).

  El Nivell A2 MCER (Marc Comú Europeu de Referència) de francès és un estadi bàsic en l'aprenentatge de la llengua francesa. Superar el nivell A2 condueix a l'alumne un ésser capaç de comprendre frases i expressions d'ús freqüent (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, Llocs d'Interès, Ocupacions, etc. ), saber comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills d'informació, saber descriure en termes senzills aspectes del passat i l'entorn així com qüestions relacionades amb necessitats immediates.

  El nivell B1 MCER (Marc comú europeu de referència) d'anglès és un estadi intermedi en l'aprenentatge de la llengua anglesa. Superar el nivell B1 condueix l'alumne a un estadi d'expressió i comprensió tant a nivell escrit com oral, que el capacita per comunicar-se sense dificultat sobre un espectre ampli de temes generals en una varietat ressenyable de contextos. Aquest nivell constitueix un curs d'avanç i maduració dels continguts del nivell bàsic (A2).

  El Nivell A2 MCER (Marc Comú Europeu de Referència) d'anglès és un estadi bàsic en l'aprenentatge de la llengua anglesa. Superar el nivell A2 condueix a l'alumne un ésser capaç de comprendre frases i expressions d'ús freqüent (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, Llocs d'Interès, Ocupacions, etc. ) , saber comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills d'informació, saber descriure en termes senzills aspectes del passat i l'entorn així com qüestions relacionades amb necessitats immediates.

  El nivel A2 MCER (Marco común europeo de referencia) de inglés es un estadio básico en el aprendizaje de la lengua inglesa. Superar el nivel A2 conduce al alumno a ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.), saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos de información, saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

  El nivel B1 de inglés MCER (Marco común europeo de referencia) es un estadio intermedio en el aprendizaje de la lengua inglesa. Superar el nivel B1 conduce al alumno a un estadio de expresión y comprensión tanto a nivel escrito como oral, que le capacita para comunicarse sin dificultad sobre un espectro amplio de temas generales en una variedad reseñable de contextos. Este nivel constituye un curso de avance y maduración de los contenidos del nivel básico (A2).

  Complementary content for C1.1 (Advanced) and C1.2 (CAE) levels

  Complementary content for B2.1 (Upper-Intermediate) and B2.2 (FCE) levels

  Complementary content for B1 Level (Intermediate)

  Complementary content for A2/B1 Level (Pre-Intermediate)

  Complementary content for A1-A2 Level (Elementary)

  General complementary content for adult and young english courses

  Complementary content for Primary 6 level

  Complementary content for Primary 5 level

  Complementary content for Primary 4 level

  Complementary content for Primary 3 level

  Complementary content for Primary 2 level

  Complementary content for Primary 1 level

  Complementary content for B2.1 (Upper-Intermediate) and B2.2 (FCE) Levels

  Complementary content for ESO B1/B1+ (Intermediate)

  Complementary content for ESO A2+/B1 Level (Pre-Intermediate)

  Complementary content for ESO A2-A2+ Level (Elementary)

  General complementary content for Primary and ESO english courses

  Continguts complementaris pel nivell A1/A2 de francès

  Continguts complementaris pel nivell B1 (intermedi) de francès

  Continguts complementaris genèrics pels cursos de francès

  Material i classes de reforç per alumnes de primaria

  Material i classes de reforç per alumnes d'ESO

  Material i classes de reforç per alumnes de Batxillerat

  Material i classes de reforç per alumnes d'Universitat

  Curso para adquirir buenas practicas de higiene en el lugar de trabajo, de forma que aquellos riesgos que podrian tener su origen en la manipulación de los alimentos esten bajo control.

  Curs per adquirir unes bones pràctiques d’higiene en el lloc de treball, de manera que aquells riscos que podrien tenir el seu origen en la manipulació dels aliments, estiguin sota control. 

  Curs d'introducció i coneixement d'Excel 2013 per a treballar amb les principals eines i les funcionalitats més utilitzades del programa.

  Curs d'introducció i coneixement de PowerPoint 2010 per a treballar amb les principals eines i les funcionalitats més utilitzades d'aquest programa de presentacions.

  Curs d'introducció i coneixement d'Excel per a treballar amb les principals eines i les funcionalitats més utilitzades del programa.

  Curs de perfeccionament d'Excel per a treballar amb les principals eines i les funcionalitats més utilitzades del programa.

  Curs d'introducció i coneixement de Word 2010 per a treballar amb les principals eines i les funcionalitats més utilitzades d'aquest processador de text.

  Curs d'acreditació en Competències en Tecnologies de la informació i Comunicació, pel Nivell 1 - Certificat bàsic.

  Curs d'acreditació en Competències en Tecnologies de la informació i Comunicació, pel Nivell 2 – Certificat mitjà.

  Curs d'acreditació en Competències en Tecnologies de la informació i Comunicació, pel Nivell 3 – Certificat avançat.